Impressum

Verantwoordelijk:

Förderverein 1 Euro International e.V.
Wim Hoddenbagh
Zum Weiher 4
D-54318 Mertesdorf

Contact:
Telefoon: +49 651 60141911 of +49 651 69947026
E-Mail: info(at)1euro-international.de

Disclaimer

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheids claims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, voor zover van de zijde van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichtingen. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk om delen van de pagina's of de hele website zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen of tijdelijk of definitief te verwijderen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen of externe internetsites (links), die buiten de verantwoording van de auteur liggen, wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard in het geval de auteur van de inhoud op de hoogte is en het hem technisch en redelijkerwijs mogelijk was het wederrechtelijke gebruik van de inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van publicatie van de link-instellingen geen illigale inhoud op de gelinkte sites te vinden was. Op de actuele en toekomstige vorming van, de inhoud en het auteurschap van de gelinkte/verbonden websites heeft de auteur dezes geen enkele invloed. Daarom distantieerd hij zich dan ook nadrukkelijk van alle inhoud van gelinkte websites die na het instellen van de links zijn veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen aanbod op internet ingestelde links en verwijzingen als ook voor door derden toegevoegde opmerkingen in gastenboeken, discussiefora en maillijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's verantwoordelijk.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur is gehouden om in alle publicaties zorg te dragen de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Op alle binnen het internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De vermelding alleen houdt niet in dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden! Het auteursrecht voor al het materiaal gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Privacybeleid

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te gegeven, geschiedt de opgave van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis, het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of met specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is als onderdeel van de internetpublicatie te beschouwen, van waaruit naar op deze pagina verwezen wordt. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeen met de geldende juridische opvattingen blijft in het resterende deel van het document de inhoud en geldigheid